Farmhouse by Studio Raro

This amazing concrete farmhouse designed in 2019 by Studio Raro is located in Ciago, Italy.

Farmhouse by Studio Raro - 1
Farmhouse by Studio Raro - 2
Farmhouse by Studio Raro - 3
Farmhouse by Studio Raro - 4
Farmhouse by Studio Raro - 5
Farmhouse by Studio Raro - 6
Farmhouse by Studio Raro - 7
Farmhouse by Studio Raro - 8
Farmhouse by Studio Raro - 9
Farmhouse by Studio Raro - 10

Photography courtesy of Studio Raro

Visit Studio Raro

- by Matt Watts

Tags

Gallery