Loft Burés by Kirsten Schwalgien Design

Loft Burés by Kirsten Schwalgien Design is a contemporary loft situated in a modernist building located in Barcelona, Spain.

Loft Burés by Kirsten Schwalgien Design - 1
Loft Burés by Kirsten Schwalgien Design - 2
Loft Burés by Kirsten Schwalgien Design - 3
Loft Burés by Kirsten Schwalgien Design - 4
Loft Burés by Kirsten Schwalgien Design - 5
Loft Burés by Kirsten Schwalgien Design - 6
Loft Burés by Kirsten Schwalgien Design - 7
Loft Burés by Kirsten Schwalgien Design - 8
Loft Burés by Kirsten Schwalgien Design - 9
Loft Burés by Kirsten Schwalgien Design - 10
Loft Burés by Kirsten Schwalgien Design - 11
Loft Burés by Kirsten Schwalgien Design - 12
Loft Burés by Kirsten Schwalgien Design - 13

Photography by Meritxell Arjalaguer

Visit Kirsten Schwalgien Design

- by Matt Watts

Tags

Gallery