Alexander Nevsky St Apartment by Alexandra Fedorova

Designed by Alexandra Fedorova, this elegant apartment is situated on the Alexander Nevsky Street, in Moscow, Russia.

Alexander Nevsky St Apartment by Alexandra Fedorova
Alexander Nevsky St Apartment by Alexandra Fedorova
Alexander Nevsky St Apartment by Alexandra Fedorova
Alexander Nevsky St Apartment by Alexandra Fedorova
Alexander Nevsky St Apartment by Alexandra Fedorova
Alexander Nevsky St Apartment by Alexandra Fedorova
Alexander Nevsky St Apartment by Alexandra Fedorova
Alexander Nevsky St Apartment by Alexandra Fedorova
Alexander Nevsky St Apartment by Alexandra Fedorova
Alexander Nevsky St Apartment by Alexandra Fedorova
Alexander Nevsky St Apartment by Alexandra Fedorova
Alexander Nevsky St Apartment by Alexandra Fedorova
Alexander Nevsky St Apartment by Alexandra Fedorova
Alexander Nevsky St Apartment by Alexandra Fedorova
Alexander Nevsky St Apartment by Alexandra Fedorova
Alexander Nevsky St Apartment by Alexandra Fedorova
Alexander Nevsky St Apartment by Alexandra Fedorova
Alexander Nevsky St Apartment by Alexandra Fedorova
Alexander Nevsky St Apartment by Alexandra Fedorova
Alexander Nevsky St Apartment by Alexandra Fedorova
Alexander Nevsky St Apartment by Alexandra Fedorova
Alexander Nevsky St Apartment by Alexandra Fedorova

Photography by Alexandra Fedorova

- by Matt Watts

Tags

Gallery